Home PagePorady prawneLimit wynagrodzenia dyrektora, finansowanego z dotacji a zatrudnienie w kilku placówkach

Limit wynagrodzenia dyrektora, finansowanego z dotacji a zatrudnienie w kilku placówkach

AutorRadca prawny Joanna Jędrzejewska- 2020-10-13
Radca prawna Joanna Jędrzejewska i Adwokat Anna Konrady

W praktyce zdarzą się, że dana osoba jest dyrektorem nie tylko w jednej szkole, czy przedszkolu, ale w kilku placówkach oświatowych, co rodzi wątpliwości co do tego, jakie wynagrodzenie powinna otrzymywać. Kwestię limitu wynagrodzenia pracowników, zatrudnionych w placówkach oświatowych, w tym dyrektorów, który to może być sfinansowany z dotacji, reguluje art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Jego treść wydaje się dość skomplikowana dlatego klienci często zwracają się do radców prawnych i adwokatów z naszej kancelarii w Poznaniu z prośbą o jego interpretację i poradę prawną.

Jeden z naszych klientów zwrócił się do naszych prawników z ciekawym pytaniem. Skoro art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wprowadza limit wynagrodzenia pracowników, to czy w przypadku osoby zatrudnionej w kilku placówkach limit ten będzie się sumował, czy też nie. Literalna wykładnia tego przepisu i orzecznictwo przemawiają za tym, że limit ten będzie się sumował, jednak z pewnymi ograniczeniami, na które trzeba zwrócić uwagę.

Limit ten dotyczy każdej placówki osobno. Ustawodawca w przepisie art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wskazuje na pokrycie wydatków bieżących placówki (używa liczby pojedynczej, nie mnogiej). Limit ten dotyczy więc jedynie pracowników, zatrudnionych w danej szkole, której przyznawana jest dotacja oświatowa. Jeżeli więc pracownik pracuje w kilku placówkach limit wynagrodzenia sumuje się. Pogląd taki wyrażony został między innymi w Komentarzu do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych pod redakcją Mateusza Pilicha, zgodnie z którym: wykładnia celowościowa każe przyjąć, iż wynagrodzenia z kilku szkół prowadzonych przez jeden organ prowadzący należy zsumować. Podobny wniosek zawarty jest w odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej na pismo z prośbą o interpretację art. 35 ust 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą: „Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej przywołane przepisy jednoznacznie pozwalają na wykorzystanie dotacji na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki. Powyższe oznacza, że wynagrodzenie osoby fizycznej będącej organem prowadzącym kilku szkół lub placówek i pełniącą funkcje dyrektora każdej z nich może być finansowane ze środków dotacji w każdej z tych szkół lub placówek, z zachowaniem każdorazowo limitu, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Niemniej jednak, w ww. przypadku (zwłaszcza gdy szkoły i palcówki są połączone w zespół), organ prowadzący powinien przeanalizować konieczność racjonalnego gospodarowania środkami, które ten organ przeznacza na działalność ww. jednostek systemu oświaty.”

Należy mieć jednak na uwadze, że limit wprowadzony przez ustawodawcę odnosi się do maksymalnego czasu pracy. W przypadku więc sprawowania funkcji dyrektora przez jedną osobę w kilku szkołach konieczne jest wykazanie tego, w jakim wymiarze czasu dyrektor świadczy pracę na rzecz każdej ze szkół – dyrektor nie może tego samego czasu traktować jako przepracowanego we wszystkich szkołach równocześnie. Jednocześnie, limit wynagrodzenia obliczany jest w skali roku, zatem chcąc zweryfikować maksymalny limit wynagrodzenia dyrektora należy zsumować wynagrodzenie osiągane przez niego w ciągu roku i następnie sprawdzić, czy nie przekracza ono 250 % 12-krotności średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego.

Podsumowując, limit wynagrodzenia dyrektora w każdej ze szkół sumuje się, jednak jego maksymalna ustawowa wysokość ma zastosowanie jedynie do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, a więc w przypadku, gdy dyrektor w każdej ze szkół pracuje w wymiarze czasu pracy niższym niż 1 etat konieczne jest procentowe obliczenie wysokości limitu proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. W praktyce obliczenia takie mogą okazać się więc dość skomplikowane, a konsekwencje błędu dość daleko idące, skutkujące nawet zwrotem dotacji oświatowej w przypadku przekroczenia limitu.

Zostaw swoją myśl na temat “Limit wynagrodzenia dyrektora, finansowanego z dotacji a zatrudnienie w kilku placówkach”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *