Home PageDotacje oświatowe

Dotacje oświatowe

Joanna Jędrzejewska – radca prawny. Prawnik od oświaty.

Z doświadczenia prawników naszej kancelarii prawa oświatowego wynika, iż w przypadku organów prowadzących placówki oświatowe utrzymujących się z dotacji oświatowej szczególnie istotnym problemem prawnym jest kwestia prawidłowego wykorzystania dotacji oświatowej.

Dotacja oświatowa dla placówki oświatowej niepublicznej oraz publicznej prowadzonej przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ musi być przeznaczona na konkretne cele związane z procesem edukacji, wychowania i opieki nad uczniami. Często jednak wydatki z dotacji są kwestionowane jako niezwiązane z procesem oświaty.

Kancelaria w zakresie weryfikacji prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej świadczy kompleksową pomoc prawną w kwestiach dotacji i subwencji dla placówek oświatowych publicznych i niepublicznych, w tym:

  • ustalenie wysokości i pozyskiwanie dotacji na prowadzenie szkoły lub placówki oświatowej niepublicznej oraz publicznej prowadzonej przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ,
  • badanie prawidłowości naliczenia dotacji,
  • badanie uchwał organów samorządu terytorialnego dotyczących dotacji oświatowej,
  • ocena prawidłowości pobrania dotacji przez placówkę, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w placówkach niepublicznych, w szczególności list obecności z własnoręcznymi, czytelnymi podpisami,
  • ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez placówkę, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wypłatą wynagrodzenia dla osób pełniących funkcję dyrektora, pokrywaniem bieżących wydatków placówki,
  • reprezentowanie placówek w trakcie postępowania kontrolnego dotyczącego prawidłowości wykorzystania dotacji prowadzonego przez organ dotujący,
  • reprezentowanie placówek w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących roszczeń o wypłatę dotacji w prawidłowej wysokości,
  • reprezentowanie placówek w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących roszczeń o wypłatę dotacji jako pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
  • reprezentowanie placówek w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypłacania zaniżanych dotacji,
  • reprezentowanie placówek w postępowaniach sądowych i administracyjnych o zwrot dotacji jako pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Reprezentacja przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.