Home PagePomoc prawna dla uczniów i ich rodziców

Pomoc prawna dla uczniów i ich rodziców

 

Radca prawna Joanna Jędrzejewska i Adwokat Anna Konrady

Według statystyk w Polsce jest ponad 4 miliony uczniów przedszkoli i szkół różnego szczebla. Tym samym liczba sytuacji prawnych i związanych z nimi problemów, na linii rodzic – placówka oświatowa, uczeń – placówka oświatowa jest praktycznie nieskończona.

Wiele kwestii prawnych jakie pojawia się w związku z funkcjonowaniem ucznia w szkole dotyczy nie tylko regulacji przepisów regulujących system oświaty, ale także regulacji prawa rodzinnego, czy przepisów dotyczących osób nieletnich.

Nasza Kancelaria prawa oświatowego praktycznie codziennie udziela porad prawnych, a adwokat czy radca prawny analizuje problemy prawne z jakimi zgłaszają się do nas nauczyciele i rodzice uczniów.

Pamiętać przy tym należy, iż prawo oświatowe jest konstruowane przede wszystkim z myślą o dzieciach. Wszystkie regulacje prawne powinny być interpretowane z myślą o dobru dziecka. I z ta też myślą kierujemy swoją ofertę dla osób w edukacji najważniejszych: uczniów i ich rodziców i opiekunów.

Oferujemy pomoc prawną rodzicom uczniów oraz uczniom pełnoletnim uczęszczających do placówek i szkół każdego rodzaju, m.in. w następujących kwestiach:

 • rozwiązywanie konfliktów powstałych na linii dyrekcja szkoły – rodzice/uczeń,
 • rozwiązywanie konfliktów powstałych na linii nauczyciele – rodzice/uczeń,
 • rozwiązywanie konfliktów powstałych na linii rodzice/uczeń – rodzice/uczeń,
 • odmowy przyjęcia ucznia do placówki obwodowej w trakcie edukacji,
 • sporządzania odwołania od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej,
 • odroczenia rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego,
 • przeniesienia ucznia do innej placówki,
 • skreślenia ucznia z listy uczniów,
 • braku wsparcia ucznia w rozwoju przez nauczyciela,
 • dyskryminacji ucznia, w tym zaniżanie ocen,
 • faworyzacji innych uczniów w oddziale,
 • naruszania praw mniejszości narodowych i etnicznych,
 • braku realizacji podstawy programowej w placówce,
 • braku zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów,
 • uzyskiwania indywidualnego programu lub toku nauki dla ucznia,
 • sporządzania odwołania od orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych do kuratora oświaty,
 • uzyskiwania świadczeń pomocy materialnej, w tym zasiłków szkolnych oraz stypendiów,
 • odmowy udostępnienia prac pisemnych, w tym egzaminów uczniowi bądź jego rodzicowi,
 • sporządzania zastrzeżeń do dyrektora szkoły w przypadku niezgodnego z przepisami ustalenia oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych albo zachowania,
 • nie klasyfikacji ucznia,
 • odmowy wydania świadectwa szkolnego,
 • nostryfikacji świadectw,
 • sporządzania dokumentów dla samorządu uczniowskiego m.in. regulaminu samorządu uczniowskiego,
 • sporządzenia dokumentów dla rady rodziców m.in. regulaminu rady rodziców, wniosków o ocenę nauczyciela, opinii o nauczycielu w procedurze oceny nauczyciela,
 • przymuszania uczniów i rodziców uczniów do uiszczania opłat dobrowolnych w publicznych placówkach (np. składek na komitet rodzicielski),
 • uzyskiwania odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówki związku z wypadkiem ucznia podczas pobytu w placówce,
 • uzyskiwania odszkodowania z dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wypadkiem ucznia podczas pobytu w placówce,
 • sporządzania wniosku o zwolnienie od opłaty od egzaminu maturalnego,
 • sporządzania wniosku o weryfikację sumy punktów z egzaminu,
 • sporządzania odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z egzaminu,
 • sporządzania zastrzeżeń do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w przypadku naruszeń przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminów,
 • sporządzania wniosku o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminów,
 • sporządzania zastrzeżeń do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o unieważnieniu egzaminu.