Home PagePorady prawne dla nauczycieli

Porady prawne dla nauczycieli

Radca prawna Joanna Jędrzejewska i Adwokat Anna Konrady

Sprawy z zakresu prawa oświatowego, które dotykają nauczycieli charakteryzują się często bardzo dużym stopniem skomplikowania i nierzadko dużym ciężarem emocjonalnym.

Nauczyciel, który zmuszony jest regulować prawnie rożne kwestie związane z zawodem, który niewątpliwie stanowi jego pasję często jest zagubiony i zdezorientowany w gąszczu regulacji prawnych i niewątpliwie często potrzebuje pomocy eksperta od prawa oświatowego.

Trudno jest mu oddzielić emocje od obiektywnej oceny własnej sytuacji. Adwokaci i radcowie prawni z naszej Kancelarii pomagają opracować przedprocesową strategię działania, przygotowują opinię dotycząca statusu nauczyciela, pozwy, odpowiedzi na pozew i dalsze pisma procesowe, uczestniczą w rozprawach sądowych, postępowaniu mediacyjnym i samodzielnie inicjują negocjacje ugodowe czy wreszcie przygotowują środki zaskarżenia od orzeczeń kończących sprawę lub tych, które są wydawane w toku postępowania.

Potrafimy doradzić, jakie dowody należy przedstawić w sądzie, na jakie okoliczności faktyczne położyć nacisk, tak aby wynik sprawy był jak najbardziej zgodny z oczekiwaniami naszego Klienta.

Jesteśmy przy tym uczciwi, nie obiecujemy rozwiązań niemożliwych do uzyskania, lecz prezentujemy wszystkie zagrożenia i możliwości, tak byście mogli Państwo w pełni świadomie decydować o najważniejszych sprawach związanych z Waszą karierą zawodową i misja nauczyciela.

Udzielamy pomocy prawnej nauczycielom w każdej problematycznej sytuacji związanej z ich zatrudnieniem, dotyczącej m.in.:

 1. obowiązków nauczyciela:
  • zarzutu niewłaściwego wykonywania obowiązków nauczyciela ze strony dyrekcji, rodzica lub ucznia,
  • braku swobodny wyboru metod nauczania oraz narzędzi do pracy z uczniami,
  • braku warunków do wykonywania obowiązków przez nauczyciela,
  • nakładania dodatkowych zadań nauczycielowi, nie wchodzących w zakres jego obowiązków,
  • zarzutu faworyzowania lub gorszego traktowania uczniów przez nauczyciela ze strony dyrekcji, rodzica lub ucznia,
  • zarzutu braku rozwoju zawodowego.
 2. oceny pracy nauczyciela:
  • analizy kryterium oceny pracy nauczyciela,
  • niewłaściwego przeprowadzenia procedury oceny pracy nauczyciela,
  • sporządzania odwołań i wniosków o ponowne ustalenie oceny w procedurze oceny pracy nauczyciela,
  • reprezentacji nauczyciela w sprawie oceny pracy nauczyciela, również przed organami wyższej instancji.
 3. awansu zawodowego nauczycieli:
  • analizy spełniania przesłanek do złożenia wniosku o rozpoczęcie stażu celem uzyskania awansu zawodowego,
  • analizy spełniania przesłanek do uzyskania awansu zawodowego,
  • oceny konieczności przerwania, wydłużenia oraz ponownego odbycia stażu,
  • oceny prawidłowości składu członków komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej,
  • analiza prawidłowości postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego,
  • błędów w akcie nadania stopnia awansu zawodowego,
  • nadania tytułu profesora oświaty.
 4. nawiązania i zmiany stosunku pracy:
  • spełniania warunków do nawiązania stosunku pracy na zasadach Karty Nauczyciela,
  • nawiązania stosunku pracy na zastępstwo,
  • nawiązywania stosunku pracy na podstawie aktu mianowania, umowy o pracę na czas nieokreślony albo na czas określony oraz na podstawie umów prawa cywilnego,
  • przekształcania podstawy prawnej stosunku pracy w związku z awansem zawodowym,
  • procedury przeniesienia do innej placówki na prośbę nauczyciela,
  • zwrotu kosztów w związku z przeniesieniem nauczyciela,
  • oceny przesłanek do zmniejszenia etatu nauczyciela (ograniczenia zatrudnienia),
  • procedury podjęcia dodatkowej pracy w celu uzupełnienia zatrudnienia.
 5. rozwiązania stosunku pracy:
  • oceny przesłanek wypowiedzenia stosunku pracy na podstawie mianowania i umowy o pracę,
  • reprezentacji klienta w sprawach związanych ze zwolnieniem z pracy,
  • skrócenia okresu wypowiedzenia,
  • rozwiązania stosunku pracy w związku z likwidacją placówki,
  • rozwiązania stosunku pracy w związku z zmniejszeniem liczby oddziałów albo zmianami organizacyjnymi,
  • oceny prawidłowości procedury rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem,
  • wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa (np. w przypadku skazania wyrokiem karnym za przestępstwo umyślne),
  • oceny przesłanek do uzyskania odprawy w przypadku rozwiązania stosunku pracy.
 6. przejścia w stan nieczynny:
  • reprezentacji nauczyciela w sprawach związanych z przejściem w stan nieczynny,
  • zasad wypłaty wynagrodzenia w czasie stanu nieczynnego,
  • podjęcia pracy w czasie pozostawania w stanie nieczynnym,
  • wygaśnięciem stosunku pracy po zakończeniu stanu nieczynnego.
 7. wynagrodzenia:
  • zasad wpłaty wynagrodzenia nauczycielowi,
  • składników wynagrodzenia nauczyciela,
  • oceny przesłanek otrzymania przez nauczyciela dodatków (m.in. za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy) do wynagrodzenia,
  • analizy trudnych i uciążliwych warunków pracy,
  • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz pracę w godzinach nocnych,
  • oceny przesłanek do otrzymania nagród,
  • zmiany wysokości wynagrodzenia w związku z awansem zawodowym.
 8. czasu pracy:
  • ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin przy dwóch różnych stanowiskach pracy,
  • trybu i warunków obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin,
  • rejestrowania i rozliczania godzin pracy nauczyciela,
  • zasad przydzielania godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw,
  • zasad wyznaczania posiedzeń rady pedagogicznej,
  • zasady pracy w godzinach nocnych,
  • zasady pracy w systemie kształcenia zaocznego,
  • pracy w dni wolne i święta.
 9. urlopów:
  • urlopu wypoczynkowego w przypadku placówki feryjnej i nieferyjnej,
  • urlopu wypoczynkowego dla nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze,
  • urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela i procedury jego uzyskania,
  • urlopu uzupełniającego po urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciela,
  • urlopów macierzyńskich, wychowawczych, ojcowskich i rodzicielskich oraz innych przewidzianych w kodeksie pracy,
  • płatnych lub bezpłatnych urlopów szkoleniowych,
  • ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
  • przesunięcia urlopów,
  • wynagrodzenia za czas pozostawania na urlopie,
  • procedury udzielania urlopów,
 10. finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym zasiłku na zagospodarowanie,
 11. odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela:
  • kar dyscyplinarnych,
  • zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela,
  • wyłączenia członka komisji dyscyplinarnej lub rzecznika dyscyplinarnego,
  • reprezentowanie w postępowaniu wyjaśniającym i postępowaniu dyscyplinarnym,
  • sporządzenia zażalenia na wszczęcie, odmowę wszczęcia, zawieszenie albo umorzenie postępowania dyscyplinarnego,
  • sporządzenia odwołania od orzeczenia komisji dyscyplinarnej,
  • sporządzenia zażalenia na odrzucenie odwołania od orzeczenia komisji dyscyplinarnej,
  • sporządzenie odwołania do sądu apelacyjnego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • sporządzenie wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego,
  • wynagrodzenia w okresie zawieszenia wykonywania obowiązków,
  • usunięcia z rejestru danych nauczyciela, którego kara uległa już zatarciu.
 12. uprawnień emerytalnych nauczycieli:
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • emerytury pomostowej,
  • emerytury z Karty Nauczyciela,
  • emerytury w związku z pracą w trudnych warunkach.
 13. praw, obowiązków i uprawnień nauczycieli będących członkami związku zawodowego.