Home PagePolityka prywatności

 Klauzula informacyjna

 Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kowalak Jędrzejewska Konrady i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Poznaniu (dalej także jako Kancelaria), ul. Mickiewicza 18a/3, 60-834 Poznań, NIP: 7811879627, KRS: 0000427815, REGON: 30217407700000 adres email: kancelaria@prawnikpoznanski.pl, telefon: +48 61 2224963.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • Udziału w szkoleniach organizowanych przez Kancelarię.
 • Zawarcia z Panią/Panem umowy oraz realizacji obowiązków z niej wynikających z chwilą jej zawarcia.
 • Realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora.
 • Realizacji celów analitycznych, statystycznych oraz zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego witryny.
 • Po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody marketingowej (wedle przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą informatyczną) w celach marketingowych.
 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
 • wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • prawnie uzasadniony interes Kancelarii, celem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • prawnie uzasadniony interes Kancelarii, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym dostawcy usług IT oraz usług marketingowych; podmioty zewnętrze prowadzące działalność kontrolną oraz księgową względem Kancelarii oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 1. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w takim zakresie, w jakim te dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów administratora,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora.

Prosimy o kontakt z Kancelarią, jeśli chce Pani/Pan skorzystać ze swoich praw. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, istnieje możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody, mają Państwo prawo jej wycofania. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Kancelaria zobowiązuje się usunąć Pani/Pana dane osobowe w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, oraz zgodnie z terminami archiwizacji jednak nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa.
 3. Informujemy, że Kancelaria nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do podjęcia współpracy z Kancelarią, w tym w szczególności udziału w szkoleniach organizowanych przez Kancelarię. Odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić wykonanie celów wskazanych w pkt. 2.

Polityka prywatności

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony Internetowej prawnikoswiatowy.pl.

Dane osobowe zbierane przez Kowalak Jędrzejewska Konrady i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Poznaniu za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kowalak Jędrzejewska Konrady i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Poznaniu (dalej także jako Kancelaria), ul. Mickiewicza 18a/3, 60-834 Poznań, NIP: 7811879627, adres e-mail: kancelaria@prawnikpoznanski.pl, telefon: +48 61 2224963.

 1. Jakie dane osobowe mogą być przetwarzane?

Dane osobowe, które mogą być przetwarzane przez Kancelarię:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres poczty elektronicznej,
 • adres IP komputera,
 • wszelkie dane osobowe przesłane za pośrednictwem dostępnego na stronie formularza kontaktowego.

Kancelaria korzysta z narzędzi, które gromadzą na Pani/Pana temat szereg informacji związanych ze sposobem korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej, które nie pozwalają na przypisanie ich do konkretnej osoby (informacje anonimowe).

 1. W jakich celach przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach związanych z: zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Kancelarii, w celach statystycznych oraz w celu umożliwienia udziału w szkoleniach, udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego. W przypadku gdy wskutek zapytania doszło do zawarcia umowy z Kancelarią, dane osobowe będą przetwarzane również w innych celach i na innych podstawach, w tym w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

Kancelaria dba chroni i dba o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych wedle obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w umowie oraz w oparciu o inne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

 1. Komu przekazywane są dane osobowe?

Dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których Kancelaria korzysta przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług świadczą na rzecz Kancelarii usługi utrzymania i obsługi technicznej, ale także usługi analityczne i statystyczne. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług marketingowych, podmioty zewnętrze prowadzące działalność kontrolną oraz księgową względem Kancelarii oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. W przypadku gdy doszło do zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych dane osobowe będą przetwarzane również przez inne podmioty, które świadczą dla Administratora określone usługi, w tym usługi księgowo – rachunkowe i informatyczne.

Niezależnie od powyższego Pani/Pana dane mogą być przekazane organom państwowym i samorządowym, zwłaszcza tym czuwającym nad jakością procesu świadczenia usługi, należytym nadawaniu uprawnień i tytułów, oraz organom takim jak: Policja, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, a także organom wymiaru sprawiedliwości.

 1. Jaki jest czas przechowywania danych?

Dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem ze strony internetowej będą przetwarzane przez czas korzystania ze strony, a także przez czas przechowywania plików cookies zebranych na stronie w urządzeniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, oraz zgodnie z terminami archiwizacji, nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa.

 1. Jakie są prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane?

Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w takim zakresie, w jakim te dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów administratora,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Na podstawie przepisu art. 7 ust. 3 RODO ma Pani/Pan prawo do cofnięcia każdej zgody, jaka została udzielona Kancelarii. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody i nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora danych zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Kancelaria może świadczyć jedynie za zgodą.

 1. Jak działa mechanizm tzw. cookies?

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe przechowywane są na urządzeniu końcowym np. komputerze, telefonie, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach. Kancelaria używa tzw. plików cookie, które zapisywane są one przez Kancelarię na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Informacje zbierane za pomocą plików cookies wspierają rozwój i dopasowanie oferty Kancelarii usługi do potrzeb osób odwiedzających stronę internetową, a również umożliwiają opracowywanie statystyk odwiedzin witryny.

Rodzaje cookies wykorzystywanych przez Kancelarię w ramach funkcjonowania strony:

 • cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani informacji poufnych z komputerów klientów,
 • cookies trwałe: przechowywane w pamięci urządzenia końcowego oraz pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani informacji poufnych z komputera Klientów.

Z wyjątkiem przypadków, w których wykorzystanie plików cookies jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz, pragniemy poinformować, że korzystamy z plików cookies wyłącznie na podstawie udzielonej przez Pani/Pana zgody.

Użytkownikowi przysługuje możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików cookies. Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej będzie możliwe jedynie poza funkcjami, które ze swej natury wymagają plików cookies. Ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików cookies może negatywnie wpłynąć na funkcjonalność lub prawidłowość działania strony internetowej Kancelarii.

 1. Czy dane osobowe są bezpieczne?

Kancelaria stosuje środki organizacyjne i techniczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych. Bezpieczne korzystanie z oferowanych usług zapewniają mechanizmy chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Pozyskane przez Kancelarię dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ograniczony

 1. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

Jeżeli ma Pani/Pan pytania lub wątpliwości związane z ochrony danych osobowych ma Pani/Pan możliwość kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem e-mail wysłanego na adres kancelaria@prawnikpoznanski.pl lub w formie tradycyjnej na adres siedziby kancelarii, tj. ul. ul. Mickiewicza 18a/3, 60-834 Poznań.

 1. Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 1 marca 2024 r.

Polityka Prywatności może ulec zmianie, z uwagi na potrzebę dostosowania jej treści do aktualnych przepisów prawa lub funkcjonalności zawartych na stronie internetowej związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.