Home PageRegulamin szkoleń

REGULAMIN SZKOLEŃ PROWADZONYCH PRZEZ KOWALAK JĘDRZEJEWSKA KONRADY I PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI

 

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin szkoleń (zwany dalej: regulaminem) określa warunki świadczenia usług szkoleniowych (zwanych dalej: szkoleniami).
 2. Organizatorem szkoleń jest KOWALAK JĘDRZEJEWSKA KONRADY I PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI, (dalej także jako: Kancelaria), ul. Mickiewicza 18a/3, 60-834 Poznań, NIP: 7811879627, KRS:0000427815, REGON: 30217407700000, adres email: kancelaria@prawnikpoznanski.pl, telefon: +48 61 2224963.
 3. Dokonując zakupu szkolenia uczestnik potwierdza, że zapoznał się z jego opisem, warunkami oraz regulaminem, a także deklaruje, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

 

Organizacja szkoleń

 1. Terminy poszczególnych szkoleń oraz ich ramowy program dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania ewentualnych zmian w programie, terminach i wykładowców poszczególnych zajęć w ramach szkoleń.
 3. We wszystkich kwestiach organizacyjnych uczestnicy szkolenia powinni kontaktować się z sekretariatem organizatora pod adresem e-mail: edu@prawnikoswiatowy.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 3 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć z przyczyn leżących po stronie organizatora. W ww. przypadku organizator szkolenia zobowiązuje się do wskazania kolejnego terminu szkolenia. W przypadku zaakceptowania zaproponowanego terminu szkolenia uiszczona opłata zostaje zaliczona na poczet kolejnego wyznaczonego terminu szkolenia, a w przypadku braku akceptacji zaproponowanego terminu organizator zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej przez uczestnika szkolenia kwoty.

 

Warunki zawierania umowy o świadczenie usług szkoleniowych i płatności

 1. Zapisanie się na szkolenie stanowi potwierdzenie akceptacji niniejszego regulaminu oraz zawarcie wiążącej umowy o świadczenie szkolenia i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 2. Należność za uczestnictwo w szkoleniu należy uregulować przy zapisie na szkolenie poprzez platformę PayNow lub poprzez przelew bankowy na konto, po kontakcie mailowym.
 3. Brak dokonania wpłaty niezwłocznie po dokonaniu zapisu na szkolenie jest równoznaczny z rezygnacją ze szkolenia.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

 1. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu krótkoterminowym pocztą elektroniczną na adres e-mail: edu@prawnikoswiatowy.pl. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji na powyższy adres. Uczestnikowi w takim przypadku przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości.

 

Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać na adres: edu@prawnikoswiatowy.pl. Reklamacje rozpoznawane będę przez Kancelarię w terminie 30 dni od ich złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony na adres e-mail, z którego wniesiono reklamację.

 

Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie i prawa pokrewne do szkoleń i innych materiałów (w szczególności prezentacji) prezentowanych w trakcie szkolenia przysługują wyłącznie Kancelarii. Uczestnik szkolenia nie jest uprawniony do korzystanie z tych praw autorskich w żaden sposób, poza korzystaniem z nich we własnym zakresie. W szczególności uczestnik szkolenia nie jest uprawniony do kopiowania, udostępniania i rozpowszechniania szkoleń i materiałów.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest KOWALAK JĘDRZEJEWSKA KONRADY I PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI, ul. Mickiewicza 18a/3, 60-834 Poznań, NIP: 7811879627, KRS:0000427815, REGON: 30217407700000, adres email: kancelaria@prawnikpoznanski.pl, telefon: +48 61 2224963.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: edu@prawnikoswiatowy.pl.
 3. Kancelaria przetwarza dane osobowe uczestników szkolenia w celu realizacji usług szkoleniowych oraz ich rozliczenia na podstawie: art. 6 ust 1 lit b oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej.
 5. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, oraz zgodnie z terminami archiwizacji jednak nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa.
 6. Dane mogą zostać przekazane podmiotom, które świadczą usługi na rzecz KOWALAK JĘDRZEJEWSKA KONRADY I PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI, ul. Mickiewicza 18a/3, 60-834 Poznań, NIP: 7811879627, KRS:0000427815, REGON: 30217407700000, adres email: kancelaria@prawnikpoznanski.pl, telefon: +48 61 2224963.
 7. Dane osobowe uczestnika szkolenia co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).
 8. Uczestnik szkolenia ma prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w takim zakresie, w jakim te dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów administratora,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej: RODO).
 1. Na podstawie przepisu art. 7 ust. 3 RODO uczestnik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jaka została udzielona Kancelarii. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody i nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora danych zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Kancelaria może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Dane osobowe uczestnika szkolenia nie będą podlegały profilowaniu ani decyzjom zautomatyzowanym.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie organizatora i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania nowej wersji regulaminu na stronie organizatora.