Home PagePomoc prawna dla placówki oświatowej

Pomoc prawna dla placówki oświatowej

Z naszego doświadczenia prawników zajmujących się prawem oświatowym wynika, iż regulacje sytemu oświaty i jego finansowania charakteryzują się znacznym stopniem skomplikowania i niestety znaczną inflacją przepisów je regulujących. Prawnik zajmujący się pomocą prawną dla organów prowadzących placówki oświatowe, czy nauczycieli nie tylko musi orientować się w ustawie o systemie oświaty, karcie nauczyciela, czy ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, ale często sięgać także do licznych rozporządzeń wykonawczych, zarządzeń i interpretacji, czy wreszcie do regulacji prawa miejscowego, które mogą być różne w Poznaniu i Warszawie, czy Wrocławiu.

Z tej tez przyczyny, mimo iż nauczycieli w Polsce jest kilkaset tysięcy, uczniów kilka milionów a szkół ponad 20 tysięcy, to Kancelarii prawnych specjalizujących się w obsłudze oświaty jest relatywnie niewiele.

W każdym razie jedną z kancelarii, która swoją specjalizację znalazła w zakresie obsługi prawnej organów prowadzących placówki oświatowe, w tym żłobki, szkoły i przedszkola jest nasza Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych w Poznaniu. Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii od wielu lat świadczą stałą pomoc prawną na rzecz jednego z największych podmiotów działających w systemie oświaty, mającemu pod swoimi skrzydłami kilkadziesiąt placówek oświatowych, w tym żłobki, przedszkola i szkoły. Powoduje to, iż pod naszą opieką prawną znajduje się kilkuset pracowników oświaty ( nauczycieli, pomocy nauczyciela i innych) i kilka tysięcy uczniów i przedszkolaków.

W zakresie obsługi prawnej organów prowadzących Kancelaria prawa oświatowego oferuje kompleksową obsługę prawną wszelkim publicznym i niepublicznym placówkom funkcjonującym w sferze oświaty, między innymi:

 • żłobkom i punktom przedszkolnym,
 • przedszkolom, w tym: specjalnym, integracyjnym, z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi, a także innym formom wychowania przedszkolnego,
 • szkołom podstawowym (w tym specjalnym, integracyjnym, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowym i mistrzostwa sportowego),
 • szkołom ponadpodstawowym (w tym: specjalnym, integracyjnym, dwujęzycznym, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowym, mistrzostwa sportowego, rolniczym, leśnym, morskim, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa);
 • szkołom artystycznym i ogniskom artystycznym,
 • placówkom oświatowo-wychowawczym, w tym szkolnym schroniskom młodzieżowym;
 • placówkom kształcenia ustawicznego oraz centrom kształcenia zawodowego,
 • poradniom psychologiczno-pedagogicznym, w tym poradniom specjalistycznym,
 • młodzieżowym ośrodkom wychowawczym, młodzieżowym ośrodkom socjoterapii, specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym oraz specjalnym ośrodkom wychowawczym dla dzieci i młodzieży, ośrodkom rewalidacyjno-wychowawczym,
 • placówkom zapewniającym opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
 • placówkom doskonalenia nauczycieli,
 • bibliotekom pedagogicznym,
 • kolegiom pracowników służb społecznych,
 • uczelniom wyższym.
Nasz zespół

 

Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie funkcjonowania placówki, w szczególności w następujących kwestiach:

 1. Zakładania placówki, organizacji jej funkcjonowania, funkcjonowania placówki oraz zmian organizacyjnych i likwidacji placówki:
  • doradztwo prawne w zakresie zakładania, restrukturyzacji i prowadzenia placówek,
  • zakładanie placówek publicznych i niepublicznych,
  • organizacja placówek publicznych i niepublicznych,
  • sporządzanie i opiniowanie aktu założycielskiego placówki, statutu placówki oraz innych dokumentów wewnętrznych (np. regulaminów, procedur, instrukcji),
  • zmiany dokumentów wewnętrznych w celu dostosowania do nowelizacji prawa,
  • reprezentacja przy przekazywaniu prowadzenia placówki osobie fizycznej lub prawnej wraz z negocjacją warunków umowy przekazania,
  • uzyskania wpisu do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  • wykreślenia wpisu z ewidencji placówek niepublicznych,
  • uzyskiwania akredytacji przez placówki i ośrodki kształcenia ustawicznego oraz placówki doskonalenia nauczycieli,
  • cofnięcia zezwolenia na założenie placówki,
  • uzyskania lub cofnięcia uprawnień placówki publicznej przez placówkę niepubliczną,
  • uzyskanie zezwolenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na utworzenie oddziału międzynarodowego,
  • sporządzanie i weryfikacja umów, porozumień i innych dokumentów prawnych związanych z działalnością placówki oświatowej,
  • sporządzanie arkuszu organizacyjnego placówki,
  • tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
  • reprezentacja przed kuratorium oświaty,
  • sporządzanie zastrzeżeń do zaleceń wynikających z nadzoru pedagogicznego,
  • wykonania decyzji dotyczącej usunięcia uchybień stwierdzonych poprzez nadzór pedagogiczny,
  • opracowywanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
  • wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego przez radę pedagogiczną,
  • sporządzenie regulaminu rady pedagogicznej,
  • tworzenie rady szkoły lub placówki, w tym sporządzenie regulaminu,
  • przeniesienie kształcenia do innej placówki w związku z likwidacją placówki,
  • zmiany formy prawnej placówki,
  • przekształcenia oddziału przedszkolnego w przedszkole,
  • utworzenia zespołu szkół i wyłączenia z zespołu szkół,
  • zmiany siedziby placówki,
  • zmiany organu prowadzącego placówkę niepubliczną,
  • likwidacji placówki,
  • prowadzenia eksperymentu pedagogicznego, w tym uzyskania zgody właściwego ministra,
  • utworzenie centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego,
  • organizowania internatu,
  • zakładanie monitoringu w placówce.
  • wsparcie z zakresu postepowań o udzielenie zamówienia publicznego.
  • pomoc prawna z zakresu prawa budowlanego, handlowego i administracyjnego przy prowadzeniu inwestycji budowlanych i remontów.
  • reprezentowanie i zastępowanie organu prowadzącego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych wobec placówek, w tym przed sądami administracyjnymi,
  • windykacja należności placówek w związku z ich działalnością np. opłat za korzystanie usług przedszkoli.
 2. Zarządzaniu zasobami ludzkimi, w szczególności:
  • rozwiązywanie problemów pracowniczych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
  • nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielami na podstawie aktu mianowania lub umowy o pracę,
  • zatrudniania osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć w przedszkolu lub szkole za zgodą kuratora oświaty,
  • nawiązywanie stosunku pracy z innymi pracownikami placówek,
  • organizowania konkursu na stanowisko dyrektora,
  • powierzenie stanowiska dyrektora i odwołanie ze stanowisko dyrektora,
  • powierzenie i odwołanie innych osób zajmujących stanowisko kierownicze,
  • niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków służbowych przez pracowników,
  • sporządzanie dokumentów w procedurze oceny nauczyciela i dyrektora,
  • nadawanie stopni awansu zawodowego nauczycielom,
  • skrócenie stażu na stopień awansu zawodowego,
  • powoływanie komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej,
  • sprawowanie nadzoru nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego,
  • przekształcanie stosunku pracy z nauczycielem,
  • ustalanie wymiaru etatu,
  • sporządzanie umów o pracę i aktów mianowania,
  • przenoszenia nauczyciela na inne stanowisko lub do innej placówki,
  • rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielem i innymi pracownikami placówki,
  • ograniczenie wymiaru zatrudnienia,
  • przenoszenie nauczyciela w stan nieczynny,
  • nakładanie obowiązku uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w innej placówce,
  • zapewnianie warunków do realizacji przez nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  • sporządzanie regulaminów wynagradzania,
  • analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym,
  • przydzielania godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw nauczycielom,
  • obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,
  • ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli,
  • tworzenia służby socjalnej powołanej do gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych,
  • występowanie w obronie nauczyciela, w przypadku naruszenia jego uprawnień przez osoby trzecie,
  • zobowiązywania nauczycieli do wykonywania obowiązków służbowych w trakcie ferii szkolnych,
  • udzielania urlopów, w tym wypoczynkowego, uzupełniającego i urlopów związanych z rodzicielstwem,
  • przesuwania urlopów,
  • udzielania urlopu dla poratowania zdrowia, w tym sporządzania odwołania od orzeczenia lekarskiego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy,
  • obniżenia wymiaru zatrudnienia nauczycielowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego,
  • sporządzenie skargi do rzecznika dyscyplinarnego,
  • sporządzania zażalenia na umorzenie postępowania dyscyplinarnego,
  • sporządzanie zażalenia na postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania dyscyplinarnego,
  • zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków z uwagi na postępowanie dyscyplinarne,
  • uzyskiwanie informacji z rejestru orzeczeń dyscyplinarnych,
  • sporządzania regulaminów pracy, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych,
  • kontaktów z związkami zawodowymi wymaganych przez przepisy prawa,
 3. Sprawach związanych bezpośrednio z działalnością placówki na rzecz uczniów, między innymi:
  • odraczanie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
  • udzielenia i cofnięcia zezwolenia na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem oraz obowiązku szkolnego poza szkołą,
  • wpływu zmiany obwodu placówek na obowiązek szkolny ucznia będącego w trakcie edukacji,
  • kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • egzekucji obowiązków edukacyjnych,
  • skreślenia ucznia z listy uczniów,
  • przeniesienia ucznia do innej placówki,
  • wstrzymania wykonania uchwał rady pedagogicznej,
  • wprowadzenia obowiązku noszenia jednolitego stroju szkolnego,
  • ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym sporządzania umów,
  • organizowania indywidualnego programu lub toku nauki dla ucznia,
  • sporządzanie umów dotyczących praktycznej nauki zawodu,
  • opracowywania i wykonania indywidualnego programu edukacyjno–terapeutycznego,
  • sporządzania dokumentów w procesie rekrutacji uczniów,
  • przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego, w tym powoływania komisji kwalifikacyjnej,
  • podjęcia przez szkoły lub przedszkola odpowiednich działań w związku ze złym traktowaniem dziecka przez nauczycieli lub innych uczniów,
  • wydawania świadectw,
  • organizacji egzaminów, w tym powoływanie komisji egzaminacyjnych,
  • sporządzania uzasadnienia decyzji komisji rekrutacyjnej,
  • kształcenia osób z zagranicy.