Home PagePrawo karne w oświacie

Prawo karne w oświacie – obrona karna nauczyciela, osoby prowadzącej placówkę oświatową

Adwokat Anna Konrady – obrona w sprawach dyscyplinarnych i karnych nauczycieli

Zdarza się, iż również w grupie zawodowej jaką są nauczyciele, czy osoby prowadzące placówki oświatowe jak przedszkole, czy szkoła pojawią się zarzuty związane z popełnionym przestępstwem lub też koniecznym jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez rodzica, ucznia lub pracownika oświaty.

Z doświadczenia adwokata prowadzącego sprawy karne nauczycieli wynika, iż w szczególności wobec nauczycieli stawiane są zarzuty karne związane ze sferą obyczajowości lub związane z naruszeniem nietykalności cielesnej ucznia. Jednocześnie i sami nauczyciele często padają ofiarami przestępstw ze strony uczniów, czy ich opiekunów. Zwłaszcza w zakresie zniewagi pomówienia, czy naruszenia nietykalności cielesnej.

Ponadto nierzadko uczniowie, których wiek nie pozwala na przyjęcie odpowiedzialności karnej podlegają pod regulacje ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Wówczas zasadnym wydaje się zaangażowanie przez nauczyciela, czy dyrekcje placówki oświatowej adwokata jako pełnomocnika osoby pokrzywdzonej przestępstwem.

Ponadto coraz częściej organy prokuratury stawiają zarzuty osobom prowadzącym placówki oświatowe w zakresie wyłudzenia dotacji oświatowej. Warunki otrzymania tej dotacji oraz cele, na jakie można je wydatkować są określone w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.. Niejednokrotnie organy kontrolne decydują się o zawiadomieniu prokuratury o popełnieniu przestępstwa z art. 284 kodeksu karnego, w sytuacji gdy dochodzą do wniosku, iż dotacja została wydatkowano nieprawidłowo lub też doszło do sfałszowania dokumentacji. Z naszego doświadczenia wynika, iż przepisy statuujące cele i zasady wydawania dotacji, ze względu na istnienie pewnych sytuacji granicznych i związanej z nimi dozy uznaniowości mogą być niewłaściwie interpretowane przez organy kontrolujące i prokuraturę, a sięganie po sankcję karną jest nieuzasadnione i stanowi zbyt daleko idącą represję ze strony Państwa. Dlatego też sprawy te nie są sprawami oczywistymi, a często wręcz nie powinny znajdować się w aktach prowadzonych przez organy ścigania.

Adwokaci z Kancelarii Prawa oświatowego z racji połączenia specjalizacji jaką jest obsługa podmiotów funkcjonujących na rynku oświaty z doświadczeniem w prowadzeniu spraw karnych mogą zaoferować fachową pomoc w prowadzeniu spraw związanych z jednej strony z prawem karnym a z drugiej prawem oświatowym.