Home PagePorady prawneNa jakiej podstawie prawnej dyrektor publicznej szkoły podstawowej może nieodpłatnie przekazać zbędne składniki majątku ruchomego innej jednostce budżetowej?

Na jakiej podstawie prawnej dyrektor publicznej szkoły podstawowej może nieodpłatnie przekazać zbędne składniki majątku ruchomego innej jednostce budżetowej?

AutorRadca prawny Joanna Jędrzejewska- 2020-07-17 -
2 Komentarze
Clker-Free-Vector-Images / Pixabay

Niekiedy zdarza się, że niektóre przedmioty, czy to sprzęt, czy meble znajdujące się w szkole przestają być potrzebne, a ich stan nie jest na tyle dobry, że mogą być nadal wykorzystywane. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest ich przekazania innej jednostce budżetowej, której takie rzeczy mogą się przydać. Jednak jak to była z mieniem państwowym nie jest to takie proste i nie może odbyć się bez zachowania procedury przewidzianej przez prawo. Nic więc dziwnego, że prawnicy z naszej Kancelarii spotkali się z pytaniem o to, jak majątek taki szkoła może przekazać innej jednostce budżetowej i na jakiej podstawie prawnej.

Kwestię dotyczącą zarządzania składnikami majątkowymi reguluje ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, natomiast szczegółowy tryb przekazywania składników majątku między jednostkami budżetowymi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004). Postanowienia dotyczące trybu przekazywania i darowizny takich składników zawarte zostały w rozdziale 4 tego rozporządzenia – § 38 – 41.

Składniki takie mogą być przekazane innej jednostce budżetowej zarówno na czas oznaczony, jak i nieoznaczony. Takie przekazanie następuje na pisemny wniosek zainteresowanego organu, który to zawiera w szczególności nazwę, siedzibę i adres tego organu, wskazanie składnika rzeczowego, którego wniosek dotyczy, oświadczenie, że oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym i uzasadnienie. Wniosek taki jest rozpatrywany w terminie 60 dni od dnia jego wpływu. Nieodpłatne przekazanie dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego w szczególności: oznaczenie stron, nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składniki rzeczowe majątku ruchomego, wskazanie składników rzeczowych majątku ruchomego, a także wartości tych składników, niezbędne informacje o składnikach rzeczowych majątku ruchomego, okres, w którym składniki rzeczowe majątku ruchomego będą używane przez ten organ, miejsce i termin odbioru składników rzeczowych majątku ruchomego oraz podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania protokołu.

Jednak w przypadku, gdy przekazane składniki majątku służą jednostce samorządu terytorialnego do wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej ich przekazanie może odbyć się bez pisemnego wniosku, na podstawie samego protokołu zdawczo-odbiorczego. Ustawodawca w takiej sytuacji przewiduje więc uproszczoną procedurę.

Co więcej, informacja o przekazaniu rzeczy powinna być zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Trzeba więc pamiętać o zachowaniu takiej procedury w przypadku przekazywania mienia szkoły innej jednostce budżetowej. Gdyby takie przejęcie okazało się niemożliwe, dyrektor publicznej szkoły może również dokonać likwidacji takich składników, również zgodnie z procedurą określoną w powyższym rozporządzeniu (§ 42.).

2 myśli na temat “Na jakiej podstawie prawnej dyrektor publicznej szkoły podstawowej może nieodpłatnie przekazać zbędne składniki majątku ruchomego innej jednostce budżetowej?”

  • Ikweqep

    Jestem mamą dziecka niepełnosprawnego, jestem nauczycielem czy przysługuje mi prawo do określonych godzin tzn czy dyrektor może mi odmówić ustalenia planu pracy tak bym mogła odbierać córkę .o godzinie 13 tej

  • Urenobolel

    Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy osoba, która wykształcenie wyższe zdobyła kończąc Wydział Studiów Edukacyjnych na UAM w Poznaniu ( w 1997r.) i otrzymała tytuł magistra na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji, może pracować na stanowisku pedagoga szkolnego. Jest nauczycielem dyplomowanym i przez 18 lat pracowała w szkole podstawowej na stanowisku pedagoga szkolnego.Jeśli nie, to jaką formę dokształcenia powinna podjąć, żeby wykonywać ten zawód.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *