Home PagePorady prawneJakiej informacji rodzic może zażądać od szkoły?

Jakiej informacji rodzic może zażądać od szkoły?

AutorPrawnik Oświatowy- 2019-06-30
ArtTower / Pixabay

Jakiej informacji rodzic może zażądać od szkoły?

 

 

            Rodzice często są zainteresowani uzyskaniem od szkoły informacji istotnych z punktu widzenia dobra i edukacji ich dzieci. Niejednokrotnie zdarza się, że rodzice do pewnych danych mają bezpośredni dostęp, na przykład mogą o nie zapytać nauczyciela, czy dyrektora, inne natomiast są powszechnie dostępne, np. w Internecie,  

 

            Jednak nieraz się zdarza, że uzyskanie dostępu do pewnych informacji nie jest takie łatwe.

 

            Rodzic ma prawo uzyskać od szkoły dane, które stanowią informacje publiczne w rozumieniu Konstytucji i ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

 

Za informację publiczną można uznać wszystkie dane, które mają związek z działalnością szkoły, a także dyrektorów, czy nauczycieli, pod warunkiem, że dotyczą one pełnionych przez nich funkcji.

 

Informacje te muszą jednak dotyczyć sfery faktów.

 

To, jakie informacje publiczne podlegają udostępnieniu wskazuje art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z nim:

  1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:

a)zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,

b)projektowaniu aktów normatywnych,

c)programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań;

2) podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

a)statusie prawnym lub formie prawnej,

b)organizacji,

c)przedmiocie działalności i kompetencjach,

d)organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,

e)strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,

f)majątku, którym dysponują;

3)zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

a)trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,

b)trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,

  1. c)sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,

d)sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,

e)stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,

f)prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,

g)naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych;

4) danych publicznych, w tym:

  1. a)treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:

treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,

dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,

treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu,

  1. b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,

c)treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,

d)informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych;

5)majątku publicznym, w tym o:

a)majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,

b)innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,

c)majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych2),

d)majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a-c, oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,

e)dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a-c, mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,

f)długu publicznym,

g)pomocy publicznej,

h)ciężarach publicznych.

 

Ustawa przewiduje jednak ograniczenia w zakresie dostępu do informacji publicznej. Zgodnie z  art. 5 ust 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej:

 „1.Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

  1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.”

 

 

Możliwa jest również odmowa udostępnienia informacji publicznej w momencie, gdy wniosek obejmuje informacje przetworzone, których udostępnienie wiąże się z poniesieniem przez organ (w tym przypadku szkołę) takich nakładów organizacyjnych i finansowych, które wysoce utrudniają jego działanie (tak: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2011 r., I OSK 1737/11).

 

 

Wątpliwości może jednak budzić, które konkretnie informacje stanowią informację publiczną i mogą być udostępnione przez szkołę.

 

Co do zasady informacje takie nie powinny wykraczać poza sprawy związane z kształceniem i opieką nad jego dzieckiem.

 

            Przykładowo rodzic ma prawo uzyskać dostęp do wszystkich informacji znajdujących się w dzienniku prowadzonych zajęć pod warunkiem, że dotyczą jego dziecka. W konsekwencji nie jest więc możliwe uzyskanie bezpośredniego dostępu do takiego dziennika, gdyż naruszałoby to prywatność i dane osobowe innych uczniów, ale uzasadnione jest złożenie przez rodzica wniosku o udostępnienie informacji publicznej we wskazanym przez niego zakresie, dotyczącym edukacji jego dziecka.

 

Za informację publiczną, która podlega udostępnieniu, uznaje się nie tylko dane konkretnego ucznia, ale również znajdujące się w dziennikach zajęć informacje dotyczące prowadzonych zajęć, programu pracy grupy, czy tygodniowego rozkładu zajęć.

 

            Rodzic może również zapoznać się z inną, poza dziennikiem zajęć dokumentacją związaną z edukacją jego dziecka.

Zgodnie z art. 44 e ust 5 ustawy systemie oświaty rodzic ma prawo uzyskać wgląd do dokumentacji dotyczącej:

1) egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3, a także w art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe,

2) egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 44m ust. 1,

3) zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n,

4) oceniania ucznia, inna niż wymieniona w pkt 1-3

 

            Nadto, rodzic ma prawo uzyskać informacje znajdujące się w protokołach posiedzeń z rad pedagogicznych, a także dokumentów z przeprowadzonych postępowań kontrolnych, czy nadzorczych,

 

            Co do zasady nie ma również przeszkód, aby rodzicowi udostępniono takie informacje, jak na przykład wykształcenie nauczycieli, którzy uczą jego dziecko. Jest to bowiem informacja publiczna, gdyż ma związek z publiczną funkcją pełnioną przez nauczyciela i jest to kwesta związana z edukacją jego dziecka.

 

            Za informację publiczną, która może zostać udostępniona rodzicowi należy również uznać przykładowo:

-dane dotyczące majątku i wyposażenia szkoły,

-dane dotyczące wykorzystania środków finansowych z dotacji,

-dane dotyczące bezpieczeństwa w szkole, na przykład o liczbie pobić,

 

W zasadzie więc rodzicowi, z zastrzeżeniem wskazanych ograniczeń, mogą być udostępnione wszystkie informacje związane z funkcjonowaniem szkoły i edukacją jego dziecka.

 

 

Autor:

radca prawny Izabela Rybska

Kacprzak Kowalak i Partnerzy

Adwokaci i Radcowie Prawni w Poznaniu

Zostaw swoją myśl na temat “Jakiej informacji rodzic może zażądać od szkoły?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *