Home PagePorady prawneCzy wysokość odsetek za przekraczanie terminu wpłaty czesnego za miesiąc nauki w szkole niepublicznej może być ustalona przez organ prowadzący, czy też jest uregulowana aktem prawnym?

Czy wysokość odsetek za przekraczanie terminu wpłaty czesnego za miesiąc nauki w szkole niepublicznej może być ustalona przez organ prowadzący, czy też jest uregulowana aktem prawnym?

AutorRadca prawny Joanna Jędrzejewska- 2020-09-09 -
1 Komentarz

Każdy podmiot występujący w obrocie gospodarczym jest zainteresowany tym, by odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy w przypadku braku terminowej spłaty zobowiązań przez drugą stronę umowy, nic więc dziwnego, że organ prowadzący szkołę niepubliczną również interesuje się tą tematyką. Powszechnie wiadomo, że jedną z sankcji przewidzianych w przypadku nieterminowej zapłaty są odsetki za każdy dzień opóźnienia, nie jest natomiast już takie oczywiste, jakiej wysokości mogą być takie odsetki i kto ją ustala – czy organ prowadzący, czy też wynika ona z aktu prawnego. Jako prawnicy sporządzający i analizujący umowy często spotykamy się z kwestią odsetek i doradzamy klientom, jak określić ich wysokość w umowie tak, by było to dla niego jak najkorzystniejsze. W praktyce nasi radcy prawni i adwokaci spotkali się również z problemem dotyczącym tego, jakie odsetki mogą przysługiwać uprawnionemu w przypadku opóźnienia w zapłacie czesnego.

W obrocie prawnym funkcjonują odsetki ustawowe za opóźnienie, o których stanowi art. 481 § 1 kodeksu cywilnego. Jeżeli ich wysokość nie została określona w umowie, wynoszą one 7 % w skali roku. Mogą być jednak ustalone na innym poziomie, przy czym nie mogą przekraczać 14 % w skali roku (wysokości odsetek maksymalnych).

Osoby zawierające umowy mają prawo dokonać wyboru, czy odsetki za opóźnienie w zapłacie będą należeć się w wysokości ustawowej 7 %, czy innej, nie wyższej niż 14 % w stosunku rocznym.

Zgodnie z art. 481 § 1 kodeksu cywilnego jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Art. 481 § 2 kodeksu cywilnego stanowi natomiast, że jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego w 2020r. wynosi 1,5 %. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w bieżącym roku wynosi więc 7 % (5,5% + 1,5%) w stosunku rocznym.

Są to tak zwane odsetki sankcyjne, których wierzyciel może się domagać już tylko ze względu na fakt opóźnienia w płatności, niezależnie od tego, czy poniósł szkodę, czy też nie.

Jednak odsetki te w wysokości 7% obowiązuje tylko wówczas, gdy ich wysokość nie została uregulowana w inny sposób w zawartej między stronami umowie.

Możliwe jest więc wprowadzenie przez organ prowadzący szkołę odsetek w innej wysokości, jednak nie może przekraczać 14 % w skali roku. W przypadku zastrzeżenia, że wysokość odsetek ma być wyższa niż 14 %, wierzycielowi przysługiwać będą odsetki w wysokości maksymalnej – 14 % w skali roku.

Organ prowadzący szkołę może więc przewidzieć, że w umowie za opóźnienie w opłatach przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie, bez wskazywania ich wysokości – wówczas będą wynosić 7 % w skali roku lub odsetki w wysokości innej niż 7% w skali roku, jednak nie wyższej niż 14 %. Jednocześnie, konieczne jest wskazanie, iż mają to być odsetki za opóźnienie, gdyż określenie „odsetki za zwłokę” oznacza możliwość dochodzenia odsetek jedynie, gdy w opóźnienie w ich zapłacie było zawinione przez dłużnika. Jest to więc rozwiązanie mniej korzystne dla wierzyciela.

1 myśl na temat “Czy wysokość odsetek za przekraczanie terminu wpłaty czesnego za miesiąc nauki w szkole niepublicznej może być ustalona przez organ prowadzący, czy też jest uregulowana aktem prawnym?”

  • Anna

    Czyli jeżeli odsetki zostały naliczone za opóźnienie z winy szkoły (system nie wysłał informacji o wysokości opłaty przez 1,5 miesiąca), to nadal szkoła ma prawo naliczyć odsetki? Czy szkoła ma prawo postawić warunek, że odwołanie od zasadności naliczenia odsetek zostanie rozpatrzone dopiero po zapłacie tych odsetek?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *