Home PagePorady prawneBrak wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w szkole lub przedszkolu– czy szkole grozi sankcja?

Brak wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w szkole lub przedszkolu– czy szkole grozi sankcja?

Brak wprowadzenia standardów ochrony małoletnich  – czy szkole grozi sankcja?

 

Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw wprowadza się do porządku prawnego nową instytucję, określaną mianem standardów ochrony małoletnich. Owe standardy stanowią zbiór zasad i procedur, które już od dnia 15 lutego 2024 r. będą obowiązywać w każdej placówce oświatowej w Polsce.

 

Wskazana wyżej data zbliża się wielkimi krokami, co wywołuje, szczególnie u organów prowadzących placówki oświatowe, uzasadnioną obawę czy uda im się sformułować tak obszerny dokument oraz czy ewentualny brak wprowadzenia standardów ochrony dzieci może prowadzić do negatywnych konsekwencji.

 

Na wstępie niniejszego artykułu pragniemy przypomnieć, czym są standardy ochrony małoletnich. Standardy ochrony dzieci stanowią zespół reguł, które pozwalają w usystematyzowany i klarowny sposób przeprowadzać procedury mające na celu ochronę dzieci w placówce oświatowej.

 

Standardy ochrony małoletnich stanowią bardzo szerokie zagadnienie obejmujące:

 

 • zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
 • zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
 • procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury “Niebieskie Karty”;
 • zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
 • zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
 • zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
 • osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
 • sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
 • wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone;
 • zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet;
 • procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie;
 • zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

 

 

Termin ich wprowadzenia został ustalony na dzień 15 lutego 2024 r. Do tego czasu każda placówka, wskazana w art. 22 b Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym zobligowana jest do wprowadzenia standardów ochrony.

 

Co w przypadku, gdy nie wypełni się wskazanego obowiązku?

 

Zgodnie z art. 23b. 1. Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw:

 

Kto, będąc obowiązanym do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich nie wykonuje tego obowiązku, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.

 1. W razie ponownego stwierdzenia niewykonania obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, sprawca, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Przywołując następnie art. 24a.  2. Ustawy zauważa się, że:

 

W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w art. 23 ust. 2, art. 23a i art. 23b ust. 2, sąd orzeka środek karny w postaci świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wysokość tego świadczenia nie może przekroczyć 10 000 zł.”.

 

Zatem, w przypadku pierwszego stwierdzenia braku standardów ochrony małoletnich w placówce podlega ona grzywnie w wysokości do 250 zł albo otrzymuje naganę.

Kolejne stwierdzenie braku wiąże się natomiast w przyznaniem grzywny nie niższej niż 1.000,00 zł oraz orzeczeniem przez Sąd środka karnego w postaci świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wysokość tego świadczenia nie może przekroczyć 10 000 zł.

 

 

Jako Kancelaria Prawna specjalizująca się w prawie oświatowym zdajemy sobie sprawę z faktu, iż zakres nowych regulacji jest szeroki, zaś ich niewprowadzenie może skutkować sankcjami finansowymi. W związku z czym zachęcamy do podjęcia współpracy z Naszą Kancelarią, która pomoże Państwu sformułować dokument do dnia 15 lutego 2024 r., który będzie stanowił realną pomoc dla Państwa placówki.

 

Zostaw swoją myśl na temat “Brak wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w szkole lub przedszkolu– czy szkole grozi sankcja?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *